30 września 2020

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zi.radlin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-02-19.

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością i został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.

Ponadto:

 • w całym serwisie została wdrożona konsekwentna i spójna nawigacja,

 • tytuły stron oraz nagłówki zostały wdrożone w całym serwisie w oparciu o jeden ustalony wzorzec,

 • linki zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie,

 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Brachmański, przemoc@radlin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324 407 441. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w głównym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Solskiego,

 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Istnieje możliwość wjazdu wózkiem (brak schodów),

 • na tyle budynku znajduje się drugie wyjście ewakuacyjne. Prowadzą do niego schody. Brak podjazdu dla wózków,

 • dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i część pomieszczeń na parterze. Do części korytarza prowadzą schody,

 • w budynku nie ma windy,

 • na parterze znajduje się dzwonek dla osób mających problem z poruszaniem się służący do przywołania pracownika Ośrodka,

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,

 • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,

 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,/p>

 • w Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych,

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (korespondencyjnie na adres, numer telefonu, faksu lub e-mail). Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Koordynator do spraw dostępności

Funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin. Dane kontaktowe koordynatorów oraz pozostałe informacje dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin pod adresem radlin.pl/dostepnosc .