24 maja 2018

Polityka prywatności

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie jest Administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały z innych źródeł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” zgodnie z tymi przepisami.

 

Administrator Danych

Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin, tel. 32 4567363, 32 4567231.

 

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie można skontaktować się poprzez e-mail: ops@radlin.pl

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) b) RODO.

 

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być:

  • organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa),
  • dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych),
  • komercyjne podmioty finansowe (w zakresie bieżącej obsługi finansowej Administratora danych),
  • inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych).

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie.

Jeżeli Jednolity Rzeczowy Wykaz akt nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO:

  • każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Administrator danych zbiera minimalną ilość danych niezbędną do podjęcia działania. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

 

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie

Nasza strona wykorzystuje pliki „cookies” i inne podobne technologie.

Podmiotem zamieszczającym na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, 44-310 Radlin, ul. Ludwika Solskiego 15.

Pliki „cookies” mogą być zamieszczane również przez partnerów technologicznych (w tym partnerów reklamowych) Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

 

„Cookies”

„Cookies” to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Dzięki plikom „cookies” możliwe jest:

  • dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb),
  • tworzenie statystyk,
  • zapewnienie bezpieczeństwa,utrzymania sesji Użytkownika.

Więcej o plikach „cookies”:

Korzystając ze stron internetowych, których wydawcą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies”. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików „cookies” powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub całkowicie zrezygnować z używania strony.

 

Konfigurowanie i usuwanie plików „cookies”

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.

Użytkownik może zarządzać plikami „cookies” wykorzystywanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ustawienia mogą być zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub zażądać informacji o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików „cookies” niektóre funkcje oferowane przez nasze strony internetowe mogą działać nieprawidłowo.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (ustawienia przeglądarki internetowej).

Edycja „cookies” w przeglądarkach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie dokłada starań, aby uzyskane za pomocą plików „cookies” dane były należycie chronione.

 

Logi dostępowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie zbiera także informacje dotyczące korzystania ze stron internetowych przez Użytkowników. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i zastrzega sobie prawo do jej zmiany.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.