17 marca 2016

Świetlica środowiskowa “Koliba”

Świetlica środowiskowa “Koliba” w Radlinie jest placówką wsparcia dziennego i jedną z form oddziaływania profilaktycznego, przez co pełni ważną funkcję w radlińskim systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowe cele i zadania świetlicy określone w Regulaminie to:

 1. Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez udzielanie informacji, wsparcie w sytuacji trudnej, kierowanie do odpowiednich instytucji.
 2. Zapewnianie pomocy rodzinie i dzieciom  poprzez przygotowanie i realizację programów profilaktycznych oraz stały kontakt z dzieckiem i jego rodziną.
 3. Współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, policją i innymi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów wychowawczych poprzez regularny kontakt z pedagogiem szkolnym, pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami policji.
 4. Placówka, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka (bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia ) kieruje się w szczególności:
  • dobrem dziecka,
  • poszanowaniem praw dziecka,
  • potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
  • koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
  • potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
  • poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa kontaktowania się z dzieckiem,
  • potrzebą działań w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do rodziny.

Świetlica – placówka wsparcia dziennego jest zobowiązana do tworzenia dzieciom warunków-fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju, poszanowania podmiotowości dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i rodzeństwem. Wychowawcy placówki uczą poszanowania tradycji, planowania i organizowania codziennych zajęć oraz czasu wolnego, nawiązywania więzi uczuciowych i związków interpersonalnych. Placówka przygotowuje dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, uczy samodzielności oraz wyrównuje deficyty rozwojowe dzieci.

 

Świetlica środowiskowa “Koliba” w Radlinie

ul. Ludwika Solskiego 15
44-310 Radlin
tel. 32 457 00 89
Wyślij e-mail
Strona internetowa